Phim Dã Sữ

Tam Thiên Nha Sát
PĐ: Tập 14TM: Tập 16
Tam Thiên Nha Sát

The Killing of Three Thousand Crows

Tuyệt Sắc Song Hồ
LT: 34/34
Tuyệt Sắc Song Hồ

Beauties in the Closet

Cô Gái Đồ Long
TM: 40/40
Cô Gái Đồ Long

The Heaven Sword And The Dragon Sabre

Spartacus 2: Báo Thù
PĐ: 10/10
Spartacus 2: Báo Thù

Spartacus 2: Vengeance

Hồng Lâu Mộng
TM: 36/36
Hồng Lâu Mộng

Dream of the Red Chamber