Phim Thuyết Minh

Mơ Về Đại Thanh
PĐ: 40/40TM: Tập 38
Mơ Về Đại Thanh

Dreaming Back to the Qing Dynasty

Khi Ác Quỷ Gọi Tên
PĐ: 16/16TM: Tập 12
Khi Ác Quỷ Gọi Tên

When the Devil Calls Your Name

Thiên Nhai Chức Nữ
TM: 36/36
Thiên Nhai Chức Nữ

A Weaver On The Horizon

Chị Dâu 19 Tuổi
TM: 16/16
Chị Dâu 19 Tuổi

My 19 Year Old Sister In Law